sana888 profile photo sweetkiss profile photo mbai22 profile photo beesknees profile photo tatiana24 profile photo innamn profile photo christinas71 profile photo sofiakurrd1 profile photo maddie_lee profile photo leyzta32 profile photo dennis profile photo katerinax2 profile photo penpalslover profile photo muhammed profile photo ofosujustice profile photo c4107 profile photo soulmate profile photo bonu profile photo karls profile photo nur191 profile photo sofia82 profile photo adjoateye profile photo lilly450 profile photo jeongyunseong profile photo nessie profile photo
Photo: عکس از حسینیه امینی‌ها،مربوط به دوره ی قاجاریه،قزوین
Views638
Comments0
Like

About this photo

عکس از حسینیه امینی‌ها،مربوط به دوره ی قاجاریه،قزوین

بانی اثرحاج محمد رضا امینی.
خانه و حسینیه امینی‌ها ، از خانه‌های زیبا و اعیانی قزوین است که توسط حاج محمد رضا امینی از اعیان تجار قزوین در مغرب رودخانه دزج ساخته شد.

با تشکر از:
https://www.instagram.com/alelle

#امینی ها #حسینیه #قاجار #قزوین